FTESË PËR TË PARAQITUR OFERTË

 

 

Drejtuar:          Subjekteve te interesuar

 

Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera të zyrave për degët e  Agrokredit sh.a”.

Data e dorëzimit të ofertave: 20.12.2021 ora: 12:00.

Vendi: Agrokredit sh.a, Adresa: Rruga Elbasanit, Nr 178/1, NJA Nr.2, Bashkia Tiranë.

Per sa me siper jeni te ftuar per te marre pjese ne kete procedure.

Bashkengjitur gjeni Ftesen per Oferte.

 

Shkarkoni materialin  :   8. Ftese per te paraqitur Oferte – app