Archive

Kandidati duhet te kete: Diplomë në ekonomi, Financë – Kontabilitet. Njohuri të gjuhës angleze [ose gjuhe të vendeve të BE]. Njohuri të programeve bazë MS si MS Word, Excel, Power Point. Eksperience pune jo me pak se  2 vite.  ...