Publikime

  •   Doni të zhvilloni aktivitetin tuaj bujqësor por nuk ju mjaftojë paratë?! Agrokredit ju jep mundësinë duke ju financuar deri në 700.000 lekë pa kolateral  ...

  • Shoqëria “Agrokredit” sha kërkon të implementojë një sistem informatik  “Core Bank” për nevojat e veta. Shoqëria “Agrokredit” sha kërkon të bashkëpunojë donatorë zhvillues të këtyre sistemeve, shqiptarë apo të huaj, që disponojnë nje produkt të gatshëm apo që ka nevojë për përshtatje në përputhje me...

  • LIGJ Nr. 60/2016 PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE I ndryshuar me ligjin nr. 150/2020,datë 17.12.2020   Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,   K U V E N D I I REPUBLIKËS SË...

  • Shoqata AMA e subjekteve financiare jo bankë në bashkëpunim me European Microfinance zhvilluan konferencën Dita Europiane e Mikrofinancës, e cila u mbajt për herë të dytë në Shqipëri. Administratori Emin Barçi garantoi se Agrokredit po rrit financimet për familjet rurale dhe fermerët shqiptar pavarësisht vështirësive...

  •     Drejtuar:          Subjekteve te interesuar   Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera të zyrave për degët e  Agrokredit sh.a”. Data e dorëzimit të ofertave: 20.12.2021 ora: 12:00. Vendi: Agrokredit sh.a, Adresa: Rruga Elbasanit, Nr 178/1, NJA...

  • Tiranë më 15.01.2021 Drejtuar: Subjekteve te interesuar Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera e nje zyre për degën Shkoder te shoqërisë Agrokredit sh.a”. Kerkesat qe duhet te plotësojë ambienti (Specifikimet teknike): -Siperfaqja e ambjentit (zyres) te jete jo...

  • Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera të zyrave për degët e  Agrokredit sh.a” Per tu njohur me dokumentet e procedures dhe informacionin e dhene nga Agrokredit sh.a, klikoni ne linkun e meposhtem: Marrja me qera të zyrave për...

  •   FTESË PËR TË PARAQITUR OFERTË     Drejtuar:         Subjekteve te interesuar     Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera të zyrave për degët e  Agrokredit sh.a” si poshtë vijon:   NR DEGA  SIP  M2 MINIMUM 1...

  •   FTESË PËR TË PARAQITUR OFERTË Drejtuar:          Subjekteve te interesuar Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera të zyrave për degët e  Agrokredit sh.a” si poshtë vijon:   NR DEGA  SIP  M2 MINIMUM 1 Kukës 19.2 2 Peshkopi...