FORMULAR-KËRKESË-PËR-MBROJTJE-NGA-HAKMARRJA-1

FORMULAR-KËRKESË-PËR-MBROJTJE-NGA-HAKMARRJA-1

FORMULAR KËRKESË PËR MBROJTJE NGA  HAKMARRJA

(në zbatim të ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesit”)

 

1-Unë sinjalizuesi _________________, lindur më _____, vendlindja ______, banues në adresën: ________ dhe me kontakte_______________, me detyrën e _____________ në ___________________,  kam paraqitur sinjalizimin  në:

 

  1. ___________________, pranë Njësisë përgjegjëse

 

b)ILDKPKI

(Bashkëlidhur formulari i sinjalizimit të bërë)

 

 

2-Për shkak të këtij sinjalizimi, pretendoj se jam subjekt i një akti hakmarrjeje të marrë  ndaj meje si më poshtë:

 

Me__________________________________________________________________në

 

Organizatën___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

për shkak se ndaj meje është marrë masa e____________________________________

(bashkëlidhur nëse keni akt shkresor për këtë gjë ose tregoni ku gjendet ai).

 

Në këto kushte mbështetur në nenin 18 dhe 19 të ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve” paraqes kërkesën për mbrojtjen nga akti i hakmarrjes ndaj meje,  pranë;

 

1.Njësisë përgjegjëse në_________________________.

 

2-ILDKPKI, për shkak se;

  1. Nuk ka Njësi përgjegjëse në _________________________
  2. Njesia përgjegjëse nuk ka marrë masat brenda afatit ligjor 10 ditor, nga paraqitja e kërkesës për mbrojtje nga sinjalizuesi.(Bashkëlidhur kërkesa për mbrojtje e paraqitur tek njësia përgjegjëse).

 

 

1-Ky formular kërkesë për mbrojtje nga hakmarrja,  u mor në dorëzim më  /___/____nga _________,punonjës i njësisë përgjegjëse në __________________________________

 

 

Sinjalizuesi                                                                          Njësia përgjegjëse

Emër    Mbiemër                                                                  1-Emër    Mbiemër

 

 

2-Ky formular kërkesë për mbrojtje nga hakmarrja u mor në dorëzim më  /___/____, në _______ nga  __________, Inspektor në ILDKPKI.

 

Sinjalizuesi                                                                             Inspektor

Emër    Mbiemër                                                                     Emër    Mbiemër

 

 

Shkarkoni Dokumentin