Author: agrokredit

LIGJ Nr. 60/2016 PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE I ndryshuar me ligjin nr. 150/2020,datë 17.12.2020   Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,   K U V E N D I I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË V E N D O S I: KREU I DISPOZITA TË...

FORMULAR KËRKESË PËR MBROJTJE NGA  HAKMARRJA (në zbatim të ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesit”)   1-Unë sinjalizuesi _________________, lindur më _____, vendlindja ______, banues në adresën: ________ dhe me kontakte_______________, me detyrën e _____________ në ___________________,  kam paraqitur sinjalizimin  në:   ___________________, pranë Njësisë përgjegjëse   b)ILDKPKI (Bashkëlidhur...

FORMULAR I SINJALIZIMIT TË JASHTËM “TË NJË VEPRIMI OSE PRAKTIKE TË DYSHUAR KORRUPSIONI” DREJTUAR:Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave në zbatim të ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve 1-Unë sinjalizuesi _________________, lindur më _____, vendlindja ______, banues në...

FORMULAR I SINJALIZIMIT TË BRENDSHËM “TË NJË VEPRIMI OSE PRAKTIKE TË DYSHUAR KORRUPSIONI” DREJTUAR:Njësisë Përgjegjëse të caktuar në zbatim të ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve” 1-Unë sinjalizuesi _________________, lindur më _____, vendlindja ______, banues në adresën: ________ dhe me kontakte_______________, me detyrën e _____________...

    Drejtuar:          Subjekteve te interesuar   Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera të zyrave për degët e  Agrokredit sh.a”. Data e dorëzimit të ofertave: 20.12.2021 ora: 12:00. Vendi: Agrokredit sh.a, Adresa: Rruga Elbasanit, Nr 178/1, NJA Nr.2, Bashkia Tiranë. Per sa me siper...

  Drejtuar:          Subjekteve te interesuar   Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera të zyrave për degët e  Agrokredit sh.a” si poshtë vijon:   NR Qyteti MINIMUMI I SIPERFAQJES M2 SE AMBIENTIT 1 Tirane 28.8 2 Rrogozhine 19.2   Kerkesat qe duhet te plotësojë ambientet qe do të merrën me qira (Specifikimet...

Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera të zyrave për degët e  Agrokredit sh.a” Per tu njohur me dokumentet e procedures dhe informacionin e dhene nga Agrokredit sh.a, klikoni ne linkun e meposhtem: Marrja me qera të zyrave për degët e ...