FORMULAR-I-SINJALIZIMIT-TË-JASHTËM-1

FORMULAR-I-SINJALIZIMIT-TË-JASHTËM-1

FORMULAR I SINJALIZIMIT TË JASHTËM
“TË NJË VEPRIMI OSE PRAKTIKE TË DYSHUAR KORRUPSIONI”

DREJTUAR:Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave në zbatim të ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve

1-Unë sinjalizuesi _________________, lindur më _____, vendlindja ______, banues në adresën: ________ dhe me kontakte_______________, me detyrën e _____________ në ___________________,
paraqes sinjalizimin si më poshtë vijon:

 

 

2-Unë sinjalizuesi zgjedh të mbetem anonim duke shpjeguar qartë dhe në mënyrë të arsyetuar shkaqet e anonimatit si më poshtë:

Paraqes këtë sinjalizim në ILDKPKI , për arsye se :

1- ____________ nuk ka Njësi përgjegjëse në zbatim të ligjit nr. 60/2016.

dhe paraqes sinjalizimin si më poshtë:

 

 

2- Njësia përgjegjëse në ________________ për sinjalizimin e paraqitur më datë_____ ______ (bashkëlidhur formulari i sinjalizimit të bërë), pranë njësisë;

☐ nuk filloi hetimin administrativ ose e përfundoi atë në kundërshtim me ligjin nr. 60/2016.

 

☐ zoti/zonja_____________________ që pret sinjalizimin ose zoti/zonja___________ janë përfshirë ose kanë një interes të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë personal ose material me objektin e sinjalizimit sepse__________________
____________________________________________________________________

☐ Dyshoj në integritetin dhe paanshmërinë e Njësisë përgjegjëse për shkak sepse___________________________
____________________________________________________________________

 

☐ Prova __________ e këtij sinjalizimi që gjendet në ____________ fshihet apo shkatërohet nga _______________________________

 

Bashkëlidhur këtij sinjalizimi, provat përkatëse që paraqes janë si më poshtë:

 

 

 

Nuk kam prova përkatëse, por ato mund të gjenden _____________________________

Për këto arsye, kam dyshime për ekzistencën e një fakti që përbën veprën penale të parashikuar nga neni ____________ i Kodit Penal (nëse është e mundur ta përcaktoni një gjë të tillë.)

Ky formular sinjalizimi u mor në dorëzim më /___/____, në _______ nga __________, Inspektor në ILDKPKI.

Sinjalizuesi                                                                                                                                                    Inspektor
Emër Mbiemër                                                                                                                                             Emër Mbiemër

 

 

Shkarkoni Dokumentin