Publikime

  FTESË PËR TË PARAQITUR OFERTË Drejtuar:          Subjekteve te interesuar Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera të zyrave për degët e  Agrokredit sh.a” si poshtë vijon:   NR DEGA  SIP  M2 MINIMUM 1 Kukës 19.2 2 Peshkopi 19.2 3 Tropojë 19.2 4 Has 19.2 5 Pukë 19.2 6 Burrel 19.2 7 Shkoder 24 8 Berat 33.6 9 Skrapar 19.2 10 Tepelenë 19.2 11 Gjirokastër 19.2 12 Sarandë 19.2 13 Erseke 19.2 14 Korcë 24 15 Pogradec 24 16 Librazhd 19.2 17 Vlorë 28.8 18 Elbasan 28.8 19 Lushnjë 38.4 20 Gramsh 19.2 21 Durrës 19.2 22 Kavajë 28.8 23 Fier 38.4 24 Lezhe 19.2 25 Kombinat 28.8   Kërkesat që duhet të plotësojë ambientet që do të merrën me...

  FTESË PËR TË PARAQITUR OFERTË     Drejtuar:         Subjekteve te interesuar     Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera të zyrave për degët e  Agrokredit sh.a” si poshtë vijon:   NR DEGA  SIP  M2 MINIMUM 1 Kukës 19.2 2 Peshkopi 19.2 3 Tropojë 19.2 4 Has 19.2 5 Pukë 19.2 6 Rreshen 19.2 7 Burrel 19.2 8 Shkoder 24 9 Berat 33.6 10 Skrapar 19.2 11 Tepelenë 19.2 12 Gjirokastër 19.2 13 Sarandë 19.2 14 Përmet 19.2 15 Erseke 19.2 16 Korcë 24 17 Pogradec 24 18 Librazhd 19.2 19 Vlorë 28.8 20 Elbasan 28.8 21 Lushnjë 38.4 22 Gramsh 19.2 23 Durrës 19.2 24 Kavajë 28.8 25 Fier 38.4 26 Devoll 19.2 27 Lezhe 19.2 28 Kombinat 28.8     Kerkesat qe duhet te plotësojë ambientet qe do të merrën me...

LIGJ Nr. 60/2016 PËR SINJALIZIMIN DHE MBROJTJEN E SINJALIZUESVE I ndryshuar me ligjin nr. 150/2020,datë 17.12.2020   Në mbështetje të neneve 78 e 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave,   K U V E N D I I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË V E N D O S I: KREU I DISPOZITA TË...

FORMULAR KËRKESË PËR MBROJTJE NGA  HAKMARRJA (në zbatim të ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesit”)   1-Unë sinjalizuesi _________________, lindur më _____, vendlindja ______, banues në adresën: ________ dhe me kontakte_______________, me detyrën e _____________ në ___________________,  kam paraqitur sinjalizimin  në:   ___________________, pranë Njësisë përgjegjëse   b)ILDKPKI (Bashkëlidhur...

FORMULAR I SINJALIZIMIT TË JASHTËM “TË NJË VEPRIMI OSE PRAKTIKE TË DYSHUAR KORRUPSIONI” DREJTUAR:Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave në zbatim të ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve 1-Unë sinjalizuesi _________________, lindur më _____, vendlindja ______, banues në...

FORMULAR I SINJALIZIMIT TË BRENDSHËM “TË NJË VEPRIMI OSE PRAKTIKE TË DYSHUAR KORRUPSIONI” DREJTUAR:Njësisë Përgjegjëse të caktuar në zbatim të ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve” 1-Unë sinjalizuesi _________________, lindur më _____, vendlindja ______, banues në adresën: ________ dhe me kontakte_______________, me detyrën e _____________...

    Drejtuar:          Subjekteve te interesuar   Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera të zyrave për degët e  Agrokredit sh.a”. Data e dorëzimit të ofertave: 20.12.2021 ora: 12:00. Vendi: Agrokredit sh.a, Adresa: Rruga Elbasanit, Nr 178/1, NJA Nr.2, Bashkia Tiranë. Per sa me siper...

  Drejtuar:          Subjekteve te interesuar   Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera të zyrave për degët e  Agrokredit sh.a” si poshtë vijon:   NR Qyteti MINIMUMI I SIPERFAQJES M2 SE AMBIENTIT 1 Tirane 28.8 2 Rrogozhine 19.2   Kerkesat qe duhet te plotësojë ambientet qe do të merrën me qira (Specifikimet...

Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: “Marrja me qera të zyrave për degët e  Agrokredit sh.a” Per tu njohur me dokumentet e procedures dhe informacionin e dhene nga Agrokredit sh.a, klikoni ne linkun e meposhtem: Marrja me qera të zyrave për degët e ...