FTESË PËR TË PARAQITUR OFERTË

FTESË PËR TË PARAQITUR OFERTË

Agrokredit sh.a njofton se do të kryejë procedurën me objekt: Marrja me qera të zyrave për degët e  Agrokredit sh.a”

Per tu njohur me dokumentet e procedures dhe informacionin e dhene nga Agrokredit sh.a, klikoni ne linkun e meposhtem:

Marrja me qera të zyrave për degët e  Agrokredit sh.a

 

Persa me siper lutemi pjesmarrjen tuaj.

Faleminderit.