FORMULAR-I-SINJALIZIMIT-TË-BRENDSHËM-1

FORMULAR-I-SINJALIZIMIT-TË-BRENDSHËM-1

FORMULAR I SINJALIZIMIT TË BRENDSHËM
“TË NJË VEPRIMI OSE PRAKTIKE TË DYSHUAR KORRUPSIONI”

DREJTUAR:Njësisë Përgjegjëse të caktuar në zbatim të ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”

1-Unë sinjalizuesi _________________, lindur më _____, vendlindja ______, banues në adresën: ________ dhe me kontakte_______________, me detyrën e _____________ në ___________________,
paraqes sinjalizimin si më poshtë vijon:

 

2-Unë sinjalizuesi zgjedh të mbetem anonim duke shpjeguar qartë dhe në mënyrë të arsyetuar shkaqet e anonimatit si më poshtë:

 

 

paraqes sinjalizimin si më poshtë vijon:

 

 

Bashkëlidhur këtij sinjalizimi, provat përkatëse që paraqes janë si më poshtë:

 

 

Nuk kam prova përkatëse, por ato mund të gjenden ____________________________

Për këto arsye, kam dyshime për ekzistencën e një fakti që përbën veprën penale të parashikuar nga neni ____________ i Kodit Penal (nëse është e mundur ta përcaktoni një gjë të tillë.)

Ky formular sinjalizimi u mor në dorëzim më /___/____, në _______ nga __________, punonjës i Njësisë përgjegjëse në _______________________.

 

Sinjalizuesi                                                                                                                                                              Njësia përgjegjëse
Emër Mbiemër                                                                                                                                                       1-Emër Mbiemër

 

Shkarkoni Dokumentin