Misioni

Misioni i “Agrokredit”sha. është;

Të sigurojë produkte, mbështetje dhe ekspertizë financiare e më gjerë, direkt apo nëpërmjet partnerëve të vet për sipërmarrjet, familjet dhe komunitetet në zonat

  • rurale,
  • suburbane dhe
  • turistike

duke ju mundesuar atyre rritje të shpejtë dhe të qëndrueshme të të ardhrave dhe mirëqenies.

Mbi këtë mision Banka e Shqipërisë i ka dhënë shoqërisë në vitin 2009 liçensë për;

 

  • Të gjitha format e kredidhënies, duke përfshire kredinë konsumatore dhe hipotekore,
  • Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve,
  • Shërbime këshilluese, ndërmjetësuese dhe shërbime të tjera ndihmëse për veprimtaritë e listuara më sipër.