Archive

Analisti i Riskut është në varësi të Përgjegjësit të Riskut, tek i cili raporton cdo veprim te procesit të punës që kryen, ai menaxhon dhe monitoron procesin e kredidhënies, që prej identifikimit të rastit potencial për huamarrje, aprovimin, miratimin deri në disbursimin e kredisë. ...