Archive

Kandidati duhet te kete: Diplomë në ekonomi, Financë – Kontabilitet. Njohuri të gjuhës angleze [ose gjuhe të vendeve të BE]. Njohuri të programeve bazë MS si MS Word, Excel, Power Point. Eksperience pune jo me pak se  2 vite.  ...

Analisti i Riskut është në varësi të Përgjegjësit të Riskut, tek i cili raporton cdo veprim te procesit të punës që kryen, ai menaxhon dhe monitoron procesin e kredidhënies, që prej identifikimit të rastit potencial për huamarrje, aprovimin, miratimin deri në disbursimin e kredisë. ...