Shoqëria “Agrokredit” sha kërkon të implementojë një sistem informatik  “Core Bank” për nevojat e veta

Shoqëria “Agrokredit” sha kërkon të implementojë një sistem informatik  “Core Bank” për nevojat e veta. Shoqëria “Agrokredit” sha kërkon të bashkëpunojë donatorë zhvillues të këtyre sistemeve, shqiptarë apo të huaj, që disponojnë nje produkt të gatshëm apo që ka nevojë për përshtatje në përputhje me kërkesat e vecanta të shoqërisë. Shoqëritë e interesuara mund të marrin informacion të detajuar mbi termat e references dhe specifikimet teknike pranë zyrave të shoqërisë “Agrokredit” sha, në adresën Rruga e Elbasanit, Nr.178/1, Sauk, Tiranë, cdo ditë pune, nga ora 08.00 deri në orën 15.00. Shoqëritë e interesuara mund të paraqesin propozimin e tyre me shkrim për donacionin jo më vonë se data 9 Dhjetor 2020.